Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại
Thứ năm, 18/2/2021, 10:9
Lượt đọc: 162

Kế hoạch tổ chức dạy học trên Internet năm 2020-2021 - Thời khóa biểu

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 6/1 CS2

GVCN: Trương Thị Hồng

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Địa

Anh

TD

Tin

Toán

 

 

 

Sinh

Anh

CNghệ

Tin

Toán

 

 

 

Văn

Văn

Toán

Sinh

Sử

 

 

 

Văn

Văn

Toán

Anh

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNghệ

GDCD

 

 

 

 

 

 

Nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 6/2 CS2

GVCN: Lê Hồng Phong

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Sinh

CNghệ

Tin

Anh

Văn

 

 

 

Anh

Sinh

Tin

Anh

Văn

 

 

 

Toán

Sử

TD

Toán

MT

 

 

 

Toán

Địa

Toán

CNghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn

Nhạc

 

 

 

 

 

 

Văn

GDCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 6/3 CS2

GVCN: Hùynh Thị Luyến

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn

Sinh

CNghệ

Toán

Sử

 

 

 

Văn

CNghệ

Địa

Toán

MT

 

 

 

Sinh

Nhạc

Văn

Tin

 

 

 

Anh

GDCD

TD

Văn

Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán

Anh

 

 

 

 

 

 

Toán

Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 6/4 CS2

GVCN: Bùi Lê Thiên Kim

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Tin

MT

Anh

Toán

Văn

 

 

 

Tin

GDCD

Anh

Toán

Văn

 

 

 

CNghệ

Sinh

CNghệ

Văn

Toán

 

 

 

Địa

Anh

Sử

Văn

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD

 

 

 

 

 

 

Nhạc

Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 6/5 CS2

GVCN: Lê Ngọc Trinh

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn

Anh

Toán

Sinh

Toán

 

 

 

Văn

Anh

Toán

Địa

Toán

 

 

 

GDCD

Tin

Sử

Văn

TD

 

 

 

Tin

CNghệ

Văn

Nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh

MT

 

 

 

 

 

 

CNghệ

Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 6/6 CS2

GVCN: Vũ Thị Quyên

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn

Anh

Văn

TD

 

 

 

Văn

Sinh

Anh

Văn

Nhạc

 

 

 

Tin

GDCD

Toán

Toán

CNghệ

 

 

 

Tin

CNghệ

Toán

Sinh

Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa

Anh

 

 

 

 

 

 

Toán

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 6/7 CS2

GVCN: Hùynh Thị Hương Trà

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CNghệ

Tin

Toán

Anh

GDCD

 

 

 

Địa

Tin

Toán

Anh

CNghệ

 

 

 

Văn

Anh

Sinh

Toán

Văn

 

 

 

Văn

MT

Nhạc

Toán

Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh

 

 

 

 

 

 

Sử

TD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 6/8 TC.CS2

GVCN: Nguyễn Công Vương

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Anh

Sinh

Sinh

Toán

CNghệ

 

 

 

Anh

Sử

Nhạc

Toán

Địa

 

 

 

TD

TCTA

Anh

Văn

 

 

 

CNghệ

TCTA

TCTA

TCTA

Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDCD

Văn

MT

Tin

 

 

 

 

Toán

Văn

TCTA

Tin

 

 

 

 

Toán

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 7/1 CS2

GVCN: Vũ Hòang Minh

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Anh

MT

Văn

Sử

 

 

 

Sinh

Anh

Sử

Văn

GDCD

 

 

 

Địa

Nhạc

Toán

Toán

CNghệ

 

 

 

CNghệ

TD

Toán

Toán

Địa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn

Tin

Anh

 

 

 

 

 

Văn

Tin

Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 7/2 CS2

GVCN: Phạm Cao Tùng

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn

TD

Anh

Toán

Toán

 

 

 

Văn

MT

Anh

Toán

Toán

 

 

 

Nhạc

CNghệ

Địa

Văn

Sử

 

 

 

Anh

Sinh

Sử

Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDCD

CNghệ

Tin

 

 

 

 

 

Sinh

Địa

Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 7/3 CS2

GVCN: Lữ Thanh Giàu

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CNghệ

Văn

CNghệ

Văn

Sinh

 

 

 

Anh

Văn

Sinh

Văn

Nhạc

 

 

 

Toán

Anh

Sử

Sử

Toán

 

 

 

Toán

Anh

MT

Toán

TD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin

Địa

Địa

 

 

 

 

 

Tin

GDCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 7/4 CS2

GVCN: Trần Thị Trâm

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Anh

Văn

Toán

Địa

 

 

 

Sinh

Văn

Toán

Sử

CNghệ

 

 

 

Toán

MT

TD

Tin

Địa

 

 

 

Toán

CNghệ

Sinh

Tin

Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh

Văn

GDCD

 

 

 

 

 

Anh

Văn

Nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 7/5 CS2

GVCN: Võ Thị Vinh

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Toán

GDCD

Địa

Sử

Địa

 

 

 

Toán

TD

MT

Sinh

Sử

 

 

 

Anh

Văn

Tin

Toán

Nhạc

 

 

 

Văn

Tin

Toán

CNghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn

Sinh

Anh

 

 

 

 

 

Văn

CNghệ

Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 7/6 CS2

GVCN: Bùi Trần Toàn

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Toán

CNghệ

Sử

Toán

Tin

 

 

 

Nhạc

GDCD

Toán

Tin

 

 

 

Anh

Văn

CNghệ

Sinh

Văn

 

 

 

MT

Văn

TD

Sử

Văn

 

 

 

 

 

 

 

NGLL

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán

Anh

Sinh

 

 

 

 

 

Địa

Anh

Địa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 8/1 CS1

GVCN: Nguyễn Thị Việt Hoa

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

MT

Văn

Anh

Hoá

Nhạc

 

 

 

GDCD

Văn

Anh

Sinh

Địa

 

 

 

Sử

Hoá

Toán

Địa

Văn

 

 

 

TC Hóa

Sinh

Toán

CNghệ

Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán

TD

 

 

 

 

 

Toán

TC van

Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 8/2 CS1

GVCN: Phạm Thị Mỹ Duyên

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Sinh

Hoá

Nhạc

Anh

Văn

 

 

 

Địa

Địa

Anh

Văn

 

 

 

Toán

Văn

MT

CNghệ

Toán

 

 

 

Toán

Văn

Sinh

TC van

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử

TD

Anh

 

 

 

 

 

Hoá

TC Hóa

GDCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 8/3 CS1

GVCN: Hùynh Đòan Nhân Ái

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Địa

Toán

Anh

Toán

Địa

 

 

 

Sinh

Toán

Anh

Toán

TD

 

 

 

Hoá

Văn

Sinh

TC Hóa

TC van

 

 

 

GDCD

Văn

CNghệ

Sử

Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhạc

Hoá

Anh

 

 

 

 

 

MT

Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 8/4 CS1

GVCN: Đỗ Thị Hồng

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Hoá

Anh

Toán

Sinh

Nhạc

 

 

 

MT

Anh

Toán

Toán

 

 

 

Văn

Văn

Địa

Anh

CNghệ

 

 

 

Văn

Văn

Hoá

Địa

Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán

TC van

GDCD

 

 

 

 

 

TD

TC Hóa

Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 8/5 CS1

GVCN: Nguyễn Ngọc Hạnh

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Hoá

Anh

Địa

Toán

CNghệ

 

 

 

Sử

Anh

Sinh

Toán

GDCD

 

 

 

Văn

Sinh

Toán

Văn

 

 

 

Văn

Hoá

Toán

Văn

TD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh

TC Hóa

Nhạc

 

 

 

 

 

Địa

TC van

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 8/6 CS2

GVCN: Nguyễn Thị Diệu Chi

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn

Văn

Toán

Hoá

Toán

 

 

 

Văn

Văn

Toán

TC Hóa

Toán

 

 

 

Địa

Anh

Anh

Sinh

Sử

 

 

 

Nhạc

Anh

Địa

CNghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

Sinh

TC van

 

 

 

 

 

GDCD

Hoá

TD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 9/1 CS1

GVCN: Nguyễn Thị Vân Nga

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn

Toán

Văn

TC toán

 

 

 

Hoá

Văn

Toán

Văn

Toán

 

 

 

Văn

CNghệ

Sử

TD

 

 

 

GDCD

Hoá

Sinh

Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa

Anh

Sử

 

 

 

 

 

Anh

TC Anh

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 9/2 CS1

GVCN: Hòang Lệ Thủy

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

TC Anh

GDCD

CNghệ

Văn

Văn

 

 

 

Hoá

Sử

Văn

Văn

 

 

 

Sinh

Hoá

Anh

Toán

 

 

 

Sử

Sinh

Anh

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán

Văn

Toán

 

 

 

 

 

TC toán

TD

Địa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 9/3 CS1

GVCN: Phạm Thị Thanh Dung

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Hoá

Văn

Văn

Sử

 

 

 

Văn

Văn

Văn

CNghệ

 

 

 

Toán

Sinh

Sử

Toán

Địa

 

 

 

Toán

GDCD

Anh

Hoá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD

Anh

TC toán

 

 

 

 

 

Sinh

TC Anh

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 9/4 CS1

GVCN: Nguyễn Trung Thành

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Toán

Toán

CNghệ

Văn

 

 

 

TC toán

Hoá

Toán

Sử

Văn

 

 

 

Văn

GDCD

Văn

Anh

Toán

 

 

 

Địa

TD

Văn

Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoá

Sinh

 

 

 

 

 

Sử

Sinh

TC Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Năm học 2020- 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

Lớp 9/5 CS1

GVCN: Trịnh Trần Quốc Tùng

 

Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn

TD

Sinh

Sử

Toán

 

 

 

Văn

Hoá

CNghệ

Toán

 

 

 

Sinh

Anh

TC toán

Hoá

Văn

 

 

 

Anh

Toán

TC Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDCD

Văn

Địa

 

 

 

 

 

Toán

Văn

Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88