Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại
Thứ bảy, 2/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 126

Ngày hội Văn hóa đọc tại Nhà Văn Hóa quận Thủ Đức

Ngày 2,3/11/2019, đại diện ĐVCĐ có cô Nguyễn thị mai, cô Trần Thị lệ Hồng và cô Nguyễn Thị Ánh hồng và hơn 120 học sinh nhà trường đến tham gia ngày hội Văn hóa đọc tại Nhà Văn Hóa quận Thủ Đức